கல்மடுநகர் கிராம மாணவர்களுக்கான கணணி கற்கை நிலையம்Posted on: 2014-10-24


லண்டன் கற்பக விநாயகர் ஆலைய நிதியின் கீழ் கிளிநொச்சியில் இரண்டாவது கணணி கற்கை நிலையம் கல்மடுநகரில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 


Project Value : 100000.00
Project Start : 2014-05-08
Project End : 2015-10-02